Akram Salhab

Akram Salhab
  • Palestinian Organiser