Naomi Klein

Naomi Klein
  • Activist and Author of No Is Not Enough